ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಸಮುದಾಯ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

CME’s & Conferences

2016

 1. Workshop on Research Methodology for PG’s & Staff on 28th & 29th  June 2016 in MIMS, Mandya: by All Staff.

 

 1. Workshop on Research Methodology for PG’s & Staff on 28th & 29th  June 2016 in MIMS, Mandya: by All Staff.

 

2017

 1. Workshop on Research Methodology on 27th & 28th July 2017 ; Hands-on training : Statistics & SPSS software in MIMS, Mandya: by All Staff.

 

 1. CME on Ethics and Professionalism in Public Health Practice2017

 

2018

 1. Workshop on Research Methodology on 2nd  & 3rd August 2018 for PG Students in MIMS, Mandya: by All Staff.

 

2019

 1. State TB Conference 2019, Organized by Dept of Community Medicine MIMS, Mandya on 08.06.2019

 

 1. Workshop on Research Methodology on 24th  & 25th July 20198 for PG Students in MIMS, Mandya: by All Staff

 

 

Publications

National

2016

 1. Poornima S, Shivakumar KM. Patterns of physical activity among degree college students of Mandya city, Karnatka, India. NJRCM, Jan-Mar-2016; 5(1).

 

 1. Vinay M,  Poornima S,  Ramrao A. Availability and Utilisation of Socially Marketed Health Care Products in Mandya City, Karnataka. NJRCM 2016; 5 (2): 107-113.

 

 1. Manuja M L, Sudhir, Vinay M, Harish B.R. Health Behavior of Rural People Belonging to Different Categories of New Consumer Classification System. NJRCM, Sep 2016; 5(3): 168-174.

 
 

 2017

 1. Thomas S, Poornima S, Vinay M. Knowledge, Attitudes and Practices Of Mothers Regarding Breastfeeding: A Cross Sectional Study In Selected Rural Area Of Mandya District, Karnataka. NJRCM 2017; 6(2): 151-157.

 

 1. Harish B R, Sudhir, Kavyashree M A. Factors amounting to the delay in diagnosis and treatment of pulmonary tuberculosis; A cross sectional study in a tertiary care hospital of south India. NJRCM 2017; 6(4): 300-4

 

2018

 1. Vanitha S S, Shubha D. B, Sujatha M G. Study of morbidity pattern among elderly in Anaji, field practice area of J.J.M. Medical College, Davangere.NJRCM.2018;7(1):18-21.

 

 1. Sujata MG, Subhas BP, Harish BR, Nagaraja Goud B. Adherence to Antihypertensive Medications: A Community Based Survey in Rural Mandya.NJRCM-2018.7(2); 143-146.

 

 1. Ravikumar MS , Manuja LM , Harish BR. Socio demographic profile of patients on Directly Observed Treatment Short Course Chemotherapy in Mandya Tuberculosis Unit, Karnataka. NJRCM, Jan-Mar 2018; 7(1): 60-65.

 

 1. Shwetha, Vinay M, Harish BR. Effectiveness of Child to Child Method of Education Regarding Rabies and its Prevention. Jan 2018; 19 (2):28-29.

 

 1. Mythily MR, Vinay M, Harish BR. Awareness regarding obesity and healthy lifestyle practices among college students in Mandya. Natl J Community Med. 2018; 9(8): 581-584.

 

2019

 

International

2016

 1. Sudhir Gowda, Namith Rangaswamy, Harish Bekkalele Rudres. Personality correlates of accident-pronenes in truck drivers passing by one of the highway of India. IJCM&PH; July 2016; 3(7): 1841-1846. Siddalingappa H, Hoogar V, D. SK, S. PT, M. R.

 

 1. Sociodemographic and healthcare profile of tribal people in Bandipur tiger reserve area, Mysore, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016); 3(9): 2655-2660.

 

 1. Siddalingappa H, Hoogar V, M. R. Infrastructure and performance evaluation of Integrated Child Development Service Scheme in selected areas of Mysore, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016); 3(9): 2587-2592.

 

 1. NMM, Siddalingappa H, Mishra B. Assessment of utilization of antenatal care services by mothers attending immunization sessions at a primary health centre in Mysore district, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016); 3(9): 2561-2565.

 

 1. Siddalingappa H, R. NMM, C. AN. Prevalence and factors associated with anaemia among pregnant women in rural Mysore, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016); 3(9): 2532-2537. 

 

 1. Siddalingappaa H, R. NMM, Mascarenhas M, Hoogar V, S. PT, T. S, Mony PK. Evaluation of availability and utilization of obstetric care services and entitlements under Janani Suraksha Yojana in Mysore, India. Int J Community Med Public Health. (2016), [cited September 02, 2016]; 3(9): 2487-2492. 

 

 1. Anuradha Bose, Renuka Munshi, Radha Madhab Tripathy, Shampur N, Madhusudana, B R Harish, Sakat Thaker, B J Mahendra et, all. A randomized non-inferiority clinical study to assess post-exposure prophylaxis by a new purified vero cell rabies vaccine (Rabivax-S) administered by intramuscular and intradermal routes. Vaccine 34 (2016) 4820-4826.

 

 1. Nishita Padmanabhan, Poornima S. A study to assess the stigma related to Tuberculosis among Directly Observed Treatment Short-course (DOTS) providers and patients on DOTS therapy attending DOTS Centres of Mandya City, Karnataka. Int J Community Medicine Public Health.2016;3(10):2817-2814.

 

 1. Yuvaraj B. Y., Poornima S., Rashmi S. Screening for overall mental health status using mental health inventory amongst medical students of a government medical college in North Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. 2016; 3(12): 3308-3312.

 

2017

 1. Asha Bullappa, Harish B R, Mahendra B J. Evaluation of anthropometric measurements of central obesity as screening tools in children: multi receiver operating characteristic analysis. Int J Community Med Public Health. 2017 Jan;4(1):251-255.

 

 1. Ramakrishna S, Subhas Babu P: Procurement and supply of Anti snake venom as a determinant of snake bite outcome at a Medical College Hospital in Karnataka. Int. Journal of Medicine & Public Health.

 

 

 2018

 1. Harish BR, Siddalingappa H, Bharath J. Health insurance coverage and healthcare expenditure pattern in rural Mandya, Karnataka. Int J Community Med Public Health 2018; 5:1519-23.

 

 1. Harish B R, Vinay M, Ashwini D, Bindiya J, Mythily M R. Tobacco Menace Near Educational Institutions of Mandya City, South Karnataka. Int J Community Med Public Health 2018; 5: 3450-3.

 

 1. Shwetha, Vinay M. A cross sectional study on prevalence of anaemia in rural adolescent girls of Mandya district. IJPM. 2018; 6 (1): 73-77.

 

 1. Manjunath, L. M. Manuja, B. R. Harish. Knowledge regarding rabies and its prevention among first year medical college students, Mandya. Int J Community Med Public Health. 2018 Nov; 5(11): 4905-4908.

 

 1. Manjunath, Mallikarjun K. Biradar, Suresh Lankeshwar. A study to assess future academic career and service plan of house surgeons. Int J Community Med Public Health. 2018 Dec; 5(12): 5381-5384.

 

2019

 1. Rajagopal J, Mythily MR, Harish BR, Swamy P. Clinical safety profile of Premi-Rab a new indigenous equine rabies immunoglobulin for cat III animal bite victims at anti rabies clinic of a tertiary care hospital, Karnataka. Int J Community Med Public Health 2019;6:1197-200.

 

 1. Vinay M, Bharath J, Harish BR. Referral pattern of patients coming to Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. Int J Community Med Public Health 2019;6:1201-4.

 

 1. Rudresh HB, Jagadeesh B, Rajgopal J. Profile of animal bite victims reporting to intradermal rabies vaccination centre at a tertiary care government hospital: 10 years experience. Int J Community Med Public Health 2019; 6:1545-8.

 

 1. Soumyashree , R. G. Viveki, Sunanda Halki. Epidemiological determinants of infant deaths occurring in a teaching hospital: an observational study. Int J Community Med Public Health. 2019 Mar;6(3):1192-1196.

 

 1. Mudde M, Subbiah V, Rajagopal J. Burden of needle stick injuries among healthcare workers in primary health centers of Mandya district, Karnataka. Int J Community Med Public Health 2019;6:3621-4.

 

 1. Rudresh HB, Gowda S. Influence of anti tobacco advertisements on the attitude of slum dwellers about use of tobacco: a cross sectional study from Mandya city. Int J Community Med Public Health 2019;6: 4516-22.

 

Presentations

2016

 1. Safety and immunogenicity of a new Purified vero cell rabies vaccine in patients with potential rabies exposure. 18th National conference of APCRICON 2016, NIHMANS Convention Center, Bangalore.

 

 1. Sindhu Thomas, Vinay M, Harish B R. Knowledge regarding rabies and its prevention among anganwadi workers of Mandya city, Karnataka state, 18th National conference of APCRICON 2016, NIHMANS Convention Center, Bangalore.

 

 1. Sujatha M G,Vinay M. Reasons for utilizing the services of Anti Rabies Clinic, Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. 18th National conference of APCRICON 2016, NIHMANS Convention Center, Bangalore.

 

 1. Achuta Ram Rao B,Vinay M,Harish B R. Travel Distance and Compliance to Vaccination Schedule of Victims Attending Anti Rabies Clinic, Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. 18th National conference of APCRICON 2016, NIHMANS Convention Center, Bangalore.

 

 1. Manjunath M, Manuja L M,Vinay M, Harish B R. Knowledge regarding rabies and its prevention among first year medical students of Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. 18th National conference of APCRICON 2016, NIHMANS Convention Center, Bangalore.

 

2017

 1. 08 & 09th July 17:- Clinical Safety of a New Equine Immunoglobulin- Experience at Anti Rabies Clinic of Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya by Jahnavi Rajagopal at “19th APCRICON 2017” held in Goa Medical College, Goa.

 

 1. 08 & 09th July 17:- Awareness about animal bite treatment and its prevention among Govt. Primary school teachers of rural Mandya by Bharath J , Dr. Harish B R at “19th APCRICON 2017” held in GOA Medical College, Goa.

 

 1. 08 & 09th July 17:- Profile and compliance to IDRV among category III animal bite victims reported to ARC, MIMS, Mandya – by Mythily, Dr. Jahanavi Rajgopla, Dr. Harish B R at “19th APCRICON 2017” held in GOA Medical College, Goa.

 

 1. Dr Sujatha M G, Dr Subhas P Babu, Dr Harish B R. Adherence to Antihypertensive Medications: A Community-based Survey in Rural field practiced area MIMS Mandya; presented in KACHCON 2017 Dharwad, Karnataka.

 

 1. Hugara Siddalingappa1 , Harish B R, Bharath J. Health Insurance Coverage and Out of Pocket Expenditure Pattern in Mandya City, Mandya; presented in KACHCON 2017 Dharwad, Karnataka.

 

 1. Mythily M R, Dr Vinay M , Dr Harish B R. Nutritional Status of Children Aged 5-10 Years, Reporting to the Government Tertiary Hospital in Mandya; presented in KACHCON 2017 Dharwad, Karnataka.

 

 1. Mythily M R, Vinay M, Harish B R. Mobile Health Apps by Government Of India- Availability and usage. Presented at PHCON; 2017; JSS Medical College, Mysuru.

 

 1. Bharath J, Vinay M, Harish B R. Referral Pattern of Patients Coming to Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. Presented at PHCON; 2017;JSS Medical College, Mysuru.

 

 1. Vasumathi S, Vinay M, Harish B R. Health related information in high school textbooks. Presented at PHCON; 2017; JSS Medical College, Mysuru ( Awarded 2nd Place).

 

 1. Shambhulinga Kambale, Vinay M, Harish B R. Surrogate advertisements of alcohol in Mandya city. Presented at PHCON; 2017; JSS Medical College, Mysuru

 

2018

 1. Siddalingappa H, Vasumathi S, Manjunath M, Harish BR. Estimation of Ground Water Fluoride Level and Prevalence of Dental Fluorosis Among the People of Mandya City. Presentation presented at FIMDP 2018; SRM Medical College, Chennai.

 

 1. Subhas Babu P, Bharath J, Nagaraja Goud, Hanumantha Raju, Harish B R, Shambulinga Kambale, Tuberculin Skin Test as an adjunctive tool in diagnosis of Tuberculosis: A reality check State level RNTCP conference, at JJMMC, Davanagere.

 

 1. Siddalingappa H, Vasumathi S, Manjunath M, Harish BR. Estimation of Ground Water Fluoride Level and Prevalence of Dental Fluorosis Among the People of Mandya City. (Oral), FIMDP 2018; SRM Medical College, Chennai. Mar 2018.

 

 1. Mythily M R, Vinay M, Manuja L M, Harish B R. Medical students’ perceptions regarding realities of medical practice. (Oral) KACHcon; 2018; Davangere Sep 2018.

 

 1. Harish B R, Bharath J. Prevalence of Nomophobia among the Undergraduate Medical students of Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. (Oral); KACHCON; 2018; Davangere—Sep 2018.

 

 1. Manjunath M, Harish B R, Vasumathi S. Knowledge regarding rabies and its prevention among first year medical students of Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. (Poster) ; KACHCON; 2018; Davangere—Sep 2018.

 

 

Resource Persons

2016

 1. Hugar Siddalingappa :- Capacity building for PL HIV at DAPCU Mandya. Dec 2016

 

2017

 1. 05-01-2017: Vinay M & Dr. Jahnavi Rajgopal : Health education programme for college students at Govt. PU College Police Quarters.

 

 1. 12-01-2017: Hugar Siddalingappa: HIV & TB Awareness programme at Shanti PU College, Malavalli.

 

 1. 25-01-2017: Dr. Hugar Siddalingappa: HIV & TB Awareness programme at VC farm Mandya.

 

 1. 31-01-2017: Hugar Siddalingappa: HIV & TB Awareness programme at Govt. Degree College, Mandya.

 

 1. 31-01-2017: Poornima S: Awareness programme on “Personal hygiene and reproduction health” at Govt. Degree College, Mandya.

 

 1. 09-03-2017: Jahnavi Rajgopal : Health education programme on reproductive health for college students at H K Veerana Gowda degree college, Maddur.

 

 1. 13-04-2017- Hugar Siddalingappa: Health Awareness programme on Hazards of Narcotics at PES Engineering college, Mandya.

 

 1. 26-04-2017- Hugar Siddalingappa: Health Awareness programme on Hazards of Narcotics at De Paul Residential College, KRS Road, SR Pattana.

 

 1. 28-04-2017- Hugar Siddalingappa: Health Awareness programme on Hazards of Narcotics at Government Degree college , Mandya.

 

 1. 21-07-2017- Health awareness talk on Narcotics & its health effects at” Shanthi Degree College Malavalli Hugar Siddalingappa.

 

 1. 24-07-2017- World Population day “ Guest Lecture at Kalamandir” Mandya by Hugar Siddalingappa.

 

 1. 31-07-2017- Health awareness talk on Narcotics & its health effects at” Govt Degree College Maddur by Hugar Siddalingappa.

 

 1. 16-08-2017: Health hazard of narcotic use: Mandavya degree college, Mandya &. --- By Hugar Siddalingappa.

 

 1. 16-08-2017: Health hazard of narcotic use: Govt girls college Mandya. --- By Hugar Siddalingappa

 

 1. 13 & 14th August 2017: World Rabies Day 2017—Awareness programme on Rabies for High School & PU students of Bharathi Excellent & Bharathi PU College , KM Doddi, Mandya District--- by Jahnavi & PGs

 

 1. World Diabetes day- Awareness talk at Lions Club Mandya by Hugar Siddalingappa

 

 1. MOHFW:- 12th &13th Dec 2017- Diabetes & Hypertension training to Medical Office in Bangalore by Hugar Siddalingappa

 

2018

 1. 26-02-2018: NSS survey report presentation & Health education talk at Keelara

 

 1. 03-03-2018: Menstrual Hygiene 7 Adolescent health at RK Educational Institutes by Dr. Jahnavi Rajgopal

 

 1. NPCDCS-PBS –Training for MO’s and DPC’s at Dharwad & Shimogaa on 16th, 17th 2018 and 23rd , 24th 2018 respectively

 

 1. Subhas Babu P- 10th April 2018 guest lecture on Newer Diagnostic algorithm for TB Diagnosis at Chamarajanagar institute of Medical Sciences, Chamrajanagar

 

 1. Qualitative Research Methodology at MGIMS Sevagram, Maharashtra attended by Dr. Hugar Siddalingappa 9th to 13th April 2018 Seminars:

 

 1. 06-02-2018: Training for interns on revised RNTCP guidelines By Dr Subhash Babu P

 

 1. 21-02-2018: Training for Senior Residents & Assistant Professors on revised RNTCP guidelines By Dr Subhash Babu P

 

 1. 13-03-2018 : Training for Senior Residents & Assistant Professors on revised RNTCP guidelines By Dr Subhash Babu P

 

 1. 25-03-2018: Training for Associate Professors & Professors on revised RNTCP guidelines By Dr Subhash Babu P

 

 1. 07-06-2018:- RNTCP team training - TOT orientation meeting by KHPT, Bangalore by Dr. Subhas Babu P

 

 1. 12-06-2018:- Facilitated RNTCP team training for staff , Mysuru by Dr. Subhas Babu P

 

 1. 13-06-2018:- Facilitated RNTCP team training for staff, Chamarajanagara by Dr. Subhas Babu P

 

 1. 18-06-2018:- ACF Meeting for faculty of community Medicine of Medical Colleges of Karnataka, Bangalore by Dr. Subhas Babu P

 

 1. 21-06-2018:- Coordinated PG orientation programme for PG students admitted in 2018, Mandya by Dr. Subhas Babu P

 

 1. 26-06-2018:- ACF training for ASHA workers and ANMs, Mandya by Dr. Subhas Babu P

 

 1. 27-06-2018:- Facilitated RNTCP team training for staff, Mandya by Dr. Subhas Babu P

 

 1. 21-06-2018:- TV Programme on Diabetes Mellitus (Ten TV Mandya) by Dr. Hugar Siddalingappa

 

 1. 24-07-2018:- World Population day celebration by DoHFW Mandya at Former Auditorium for ASHA, ANM, MO & general Population. By Dr. Hugar Siddalingappa

 

 1. 13-07-2018: Health education programme on “drug abuse” on 13thJuly 2018 at Keragodu Education Society’s Government aided High-school, Keragodu. Dr. Shambhulinga Kambale

 

 1. 15& 16th August 2018: Resource person for Research Methodology workshop at HIMS, Hassan on 15 & 16 th Aug 2018: Dr. Hugar Siddalingappa

 

 1. 29-08-2018: Talk on Rabies for school students from 1st to 8th standard at Kendriya Vidyalaya, Mandya By DR. Jahnavi Rajgopal

 

2019

 1. Hugar Siddalingappa: Statistical inference & Tests of Significance on 31.01.19 at Bharathi College of Pharmacy, Natioational conference K M Doddi on research Methodology
 2. Subhash Babu P: Supportive supervision in RNTCP for North Karnataka Districts on 29th and 30th Jan 2019 at Novodaya Medical College, Raichur.

 

 1. For new batch of interns, conducted on 06.02.2019 in Lecture hall 3 from 2 pm to 4.15 pm Total number of participants – 76 (Resource persons – Dr P Subhas Babu, Associate Professor Community Medicine) and Dr Mohan Kumar C K (Assistant Professor, TB and Chest Diseases)

 

 1. For staff nurses and Pre and Para Clinical Department Tutors , conducted on 21.02.2019 in Lecture hall 3 from 2 pm to 4.15 pm – Total number of participants 42 (Resource persons – Dr P Subhas Babu, Associate Professor Community Medicine) and Dr Mohan Kumar C K (Assistant Professor, TB and Chest Diseases

 

 1. Subhas Babu P--Technical and Operational Guidelines (Basics) - Revised National Tuberculosis Control Programme" at CME in Vijayanagara Institute of Medical Sciences, Mandya on 30.03.2019.

 

 1. Public Health Planning in Emergencies & Mass Casualty Management" at district training institute , Mandya on 9-5-2019. Group A and B officers were addressed as a part of District Disaster preparedness plan workshop. Organised by zilla Panchayat GoK

 

 1. Harish BR & Dr Subhas babu P “delivered a public talk on the occasion of 'World Population Day' on 11.07.2019 at Dr B R Ambedkar Bhavan in Mandya by 'Dept of Health and Family Welfare' Mandya.

 

 1. Hugara Siddalingappa: Technical session on 'Bionomics of mosquito and integrated vector control' to Medical officers of Mandya District in NVBDCP training program held at DHO Office, Mandya on 18th Septemner 2019.

 

 1. Hugara Siddalingappa:Training program for Senior Health Assistant females on Diabetes Mellitus, Hypertension and Stroke on 18th September 2019 at DSO office, Mandya.  

 

 1. Hugara Siddalingappa: Training program for Staff nurses on Diabetes Mellitus, Hypertension and Stroke on 20th September 2019 at DSO office, Mandya.  

 

 1. Hugara Siddalingappa: Training program for Junior Health assistnt females on Diabetes Mellitus, Hypertension and Stroke on 20th September 2019 at DSO office, Mandya.

 

 1. Hugara Siddalingappa: Talk on on Health Hazards of Smoking and Alcohol for Paurakarmikas of Mandya District at Ambedkar Bhavana, Mandya on 17-10-2019.

 

 Other Activities

 

 2017

 1. 24-03-2017 :Orientation Programme for interns on “Recent update in RNTCP”

 

 1. 07-04-2017 World Health Day 2017:- Video Competition for UG & PG and Quiz Competition for UG on “Depression Let’s Talk”.

 

 1. 30th & 31st May 2017 World No Tobacco Day 2017:-:Photography competition for UG s and PG s, awareness campaign in Keregodu for ASHA workers and Jatha in Keregodu.

 

 1. 22nd & 23rd May 2017: RNTCP Training- Dr. Subhash Babu P

 

 1. Work Shop: Research Methodology for PG’s 27th & 28th July 2017 organised & Conducted by Dept of Com. Medicine, MIMS, Mandya.

 

 1. 31-07-2017:- Allergy updates KIMS, Bangalore- Dr. Subhas Babu P

 

 1. 25th to 27th Sept 2017 Vaccination (Typhoid programme for MANMUL staff, around 425 staff at Gejjalageri KMF

 

 1. 12-10-2017:-World Rabies Day- Awareness programme for nursing college students and first year MBBS Students from 9:00am to 2:00pm

 

 1. World AIDS Day:- Awareness Programme for 3rd term students regarding Post Exposure Prophylaxis and Quiz for degree college students of Mandya on 01.12.17.

 

2018

 1. 07-04-2018 – “World Health Day”- Guest lecture by Dr. Hugar Siddalingappa on appraisal of Universal Health Coverage in India, Dr. Mythily M R on health care scenario in the world, burden of health care expenditure to people, Universal Health Coverage and advantages of it and Dr Bharath J  on UHC success stories and Painting competition for MBBS Students.

 

 1. Cigarretes and Other Tobacco Products Act (COTPA) 2003 Compliance Survey conducted by Dept 0f Community Medicine, MIMS, Mandya under guidance of State Anti Tobacco cell and International Union Against Tuberculosis and Lung Disease from 26th April to 30th April 2018 in Mandya District (Mandya, Nagamangala, and Malavalli taluks

 

 1. WORLD NO TOBACOO DAY – 2018: Lecture on World No Tobacco Day 31st May 2018-Theme: Tobacco and Heart Disease and also the report of COTPA survey. By Dept Staff.

 

 1. WORLD ENVIRONMENT DAY – 2018: On the occasion of World Environment Day (5th June) 2018, ‘Vanamahotsava’ an initiative to plant saplings by Medical Students of our college was organized by Department of Community Medicine, Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. This event was organized at Sri Sathya Sai Sharadaniketanam school campus at Maradevanahalli village of Mandya Taluk, event was coordinated by Hugara Siddalingappa with the help of all staff members (Planted nearly 350 saplings).

 

 1. 09-08-2018: INTERNATIONAL BREAST FEEDING WEEK CELEBRATION IN KYATHUNGERE PHC (UHTC): coordination with Department of Health and Family Welfare, Department Of AYUSH and a NGO- Inner Wheel, Mandya

 

 1. 07-08-2018:World Breastfeeding Week (1st to 7th August) – 2018- Department of Community Medicine conducted quiz competition for 3rd year MBBS students of Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya.

 

 1. 28-09-2018: World Rabies Day 2018-Rabies awareness programme for school and college students of MVM high school and PU college held at CHC Keelara, Mandya District on 28th September.

 

 1. 16-11-2018: Awareness talk on iodine deficiency disorder at DHO office Mandya on the occasion of IDD week. Participants were ASHA workers  of Mandya taluk

 

 1. TYPHOID VACCINATION PROGRAMME – 2019- Mandya District Co-Operative Milk Producers Societies Union Limited (MANMUL) Gejjalagere, Maddur Tq, Mandya district. The programme was conducted form 7th January to 9th January 2019 for 3 days -- Team of Community Medicine staff, postgraduate students, interns and nursing staff, led by Dr. Harish B. R, Head of Department, Department of Community Medicine and Dr. P Subhas Babu.

 

 1. 08-04-2019: World Health Day 2019 Quiz Competition : Department of Community Medicine, MIMS, Mandya and Indian Association of Preventive and Social Medicine Theme:Universal Health Coverage; Everyone, everywhere.

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 19-11-2021 06:22 AM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

 • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
 • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
 • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
 • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

 • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
 • ಸಂದರ್ಶಕರು :
 • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080