ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್

LIST OF PUBLICATIONS

No.

ANATOMY

 

 

1

Study of Diaphysial Nutrient Foramina In Human Long Bones

- Sanjeev Kumar, K.Kathiresan, M.S.Trineshgowda, Nagalaxmi

- Anatomica Karnataka, Vol-6, (2) Page 66-70 (2012)

- Indexed (ISSN 2229-7545)

2

“Goldenhar Sydromean atypical presentation”

-Dr. Dakshayani K.R., Dr. Geethanjali H.T., Dr. Shashikala L.

-Anatomica Karnataka, Vol-6,(1), Page 85-87, 2012.

-Indexed (ISSN-2229-7545)

3

Publication Accepted:

“Teacher Collins Syndrome A case report”

-Dr. Geethanjali H.T., Dr. Sanjeev Kumar, Dr. Shashikala L,

  Dr. Trinesh Gowda.M.S.

-Biomedicine

-Indexed (ISSN: 0970 2067)

4

“A study of branching pattern of arch of aorta and its variations”

- Sanjeev Kumar, Imtiazul Haq, Kathiresan K

- National Journal of Clinical Anatomy, Vol-1 (4), Page 176-180, 2012.

 

 

 

ANAESTHEISA

1

Intrathecal clonidine decreases propofol sedation requirements during spinal anesthesia in infants, Yatindra K.Batra, Sondekoppam V, Rakesh, Nidhi B. Panda, Vanajakshi C, Lokesh, Rajeev Subramanyam, Paediatric Anesthesia 2010, 20: 625-632, April-2010.

 

 

 

 

BIOCHEMISTRY

1

A prospective study to determine the effect of low dose intermittent isotretinoin therapy on liver enzymes in acne vulgaris. Dr. Pushpa Sarkar, Dr. Raghunath H., Dr. Leelambika C., Dr. Harish M.R., Dr. Shashi Kumar B.M. Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya, Karnataka, India. International journal of universal pharmacy and life sciences, 3(3); May-June 2013: 56 to 62.

2

A study of Association of plasma lipid with surgical stress. Dr. Pushpa Sarkar, Dr. A Subba Rao, International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences, 3(3); May-June 2013:63 to 68.

3

A case control study to determine the correlation between serum ferritin levels and chronic Telogen effluvium in a Tertiary Hospital Mandya. Sarkar P, Raghunath H, Harish M.R, Shashi Kumar B.M., WebmedCentral BIOCHEMISTRY 2013; 4(2): WMC004033.

4

Estimation of primary Enzmatic antioxidants in pregnancy induced hypertension. Sarkar P, Jayaram S. WebmedCentral BIOCHEMISTRY 2013; 4(1): WMC003980.

 

5

Circumin reduces indomethacin induced damage in the rat small intestine – Nageshwaran, Shivalingam, Dr Raghunath, - Journal of Applied Toxicology, 2007;27:551-560.

 

6

Raghunath H, Subhas Babu P, Nagaraja Goud. B. A cross sectional study of the regional and Population wise Distribution of Graduate Medical Colleges and Graduate Medical seats(MBBS) in India, Journal of Evolution of  Medical and Dental sciences, 2103;2(23):4143-4151.

 

7

Hepatoprotective and antioxidant activity of aqueous extract of Hybanthus enneaspermus against CCl4-induced liver injury in rats- Madhusudanarao Vuda, Roshan D’Souza, Suhasa Upadhya, Vijay Kumar, Namita Rao, Vasanth Kumar, Colette Boillat, Prakash Mungli. Experimental and Toxicologic pathology 2011.

 

8

Association of Bilirubin & Protein thiols in relation to Copper & Ceruloplasmin in Hyperbilirubinemia. Mungli Prakash, Jeevan K Shetty, Roshan D’souza, Suhasa Upadhya, et al., Journal of Hainan Medical College, 2009;15:40-44. 

 

9

Determination of oxidative stress markers& their importance in early    diagnosis of uremia related complication. V.Kolagal, S.A.Karanam, P.K. Dharmavarapu. S.Upadhya et al., Indian journal of Nephrology, 2009; 19:8-12.

 

10

Prevalence of Iodine Deficiency Disorders among School Children Aged 6-12 Years in Mandya District, Karnataka, Pushpa Sarkar, B R Harish, H Raghunath, B J Mahendra, M Vinay, V Nimisha, International Journal of Scientific Study | November 2014 | Vol 2 | Issue 8.

 

11

Dried Blood / Serum spot  total cholesterol estimation as an alternative to fresh serum total cholesterol : An Answer or A Question in itself?  Pushpa Sarkar, Raghunath H, Nimisha V; Journal of Evolution of Med and Dent Sci/ EISSN-2278-4802, pISSN, 2278-4748/Vol. 4/Issue 37/ May 07, 2015; Page 6505-6511.

 

 

 

 

COMMUNITY MEDICINE

 

National:

 

2008

1

BR Harish, BJ Mahendra, HR Shivaramakrishna, M Vinay, RP Venu, S. Karthik. Intra dermal rabies vaccination dedicated anti rabies clinic, experience at Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya, Karnataka State. Journal of APCRI 2008; 10(1): 20-22

2

BJ Mahendra, BR Harish, HR Shivaramakrishna, M Vinay. Intra-Dermal Rabies Vaccination: Analysis of benefits of Anti Rabies Clinic in Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya, Karnataka State. Journal of APCRI 2008; 10(1): 29-30

 

2009

3

BJ Mahendra, BR Harish, M Vinay. A Study of factors influencing compliance to IDRV at Anti Rabies Clinic in Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. Journal of APCRI 2009 ; 11(1): 18-20

4

M Vinay, BJ Mahendra, BR Harish, RP Venu. A Study of awareness regarding Rabies and its prevention among college students of Maddur town in Karnataka State.  Journal of APCRI 2009; 11(1): 21-23.

 

2010

5

M Vinay, BR Harish, BJ Mahendra, G Nagaraja. Effectiveness of Rabies Awareness Session for College Students of  Maddur town of Karnataka State. Journal of APCRI 2010; 11(2): 35-37.

6

M Vinay, BJ Mahendra, S Poornima, BR Harish, P Subhash, K. Anil. Profile of animal bite victims and compliance to the 4 dose IDRV schedule among children attending Anti Rabies Clinic, MIMS, and Mandya. Journal of APCRI 2010 ; 11(2): 38-40

7

M Vinay, Babu S, K. Anil, BR Harish, BJ Mahendra, poornima s, Nagaraja Goud B. A Profile of Rabies Immunoglobulin Recipients of Rabies Clinic, MIMS, Mandya. Journal of APCRI 2010; 12(1): 37-9.

8

BR Harish, BJ Mahendra, B Subhash, M Vinay, K. Anil, S Poornima, G Nagaraja. A profile of women reporting to the Anti Rabies Clinic at Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya, Karnataka. Journal of APCRI 2010; 12(1): 26-9.

 

2011

9

S Poornima, SM Katti, MD Mallapur, M Vinay. Factors influencing patterns of contraceptive method use by married women in the reproductive age group of urban field practice area of J. N. Medical College, Belgaum. Indian Journal of Maternal and Child Health 2011; 13(1): 226-30

10

Harish BR, Subhas Babu P, Mahendra BJ, Manjunath M. A study of Awareness of Rabies Prevention and Intradermal Rabies Vaccination amongst Doctors of Mandya City, Karnataka. Journal of APCRI 2011; 13(1): 30-32.

11

Vinay M, Mahendra BJ. Compliance to Intradermal Rabies Vaccination Schedule(Updated Thai Red Cross) at the Anti-Rabies Clinic, Mandya Institute of Medical Sciences Hospital, Mandya, Karnataka State. Journal of APCRI 2011; 13(1): 35-37.

12

S Poornima, S somashekar. Updated National Immunisation Schedule of Karnataka 2011. Rajiv Gandhi University Journal of Medical Sciences, vol 2, issue 2

 

2012

13

BJ Mahendra, BR Harish, M Manjunath, G Nagaraja, K Anil Kumar. A study of profile of re-exposure cases and their compliance to the Intra Dermal Rabies Booster Vaccination at the Anti Rabies Clinic of Mandya Institute of Medical Sciences. Journal of APCRI; 13(2): 27-28.

 

14

M Vinay, M P Sheethal, B J Mahendra. Awareness regarding rabies and its prevention among first year medical college students of Mandya Institute of Medical Sciences, Mandya. APCRI Jan 2012; 13 (2):13-16.

 

15

M Manjunath, P Subhash Babu, M Vinay, G Nagaraja, BR Harish, K Anil Kumar, BJ Mahendra. Factors influencing Intra-Annual variation in the number of animal bite cases among children aged less than 15 years of age attending Anti Rabies Clinic in Mandya city. Journal of APCRI 2012; 14(1): 16-19.

 

16

P Subhash Babu, M Manjunath, BJ Mahendra, BR Harish, M Vinay, G Nagaraja, K Anil Kumar. Awareness of Rabies Prevention and Intrademal Rabies Vaccination (IDRV): A study among Medical Officers of Mandya District, Karnataka. Journal of APCRI 2012; 14(1): 42-44.

 

17

S Poornima, S Ramkrishna, KM Shivakumar. Integrated approach to training of medical students for chronic care of diabetes - an educational intervention project experience from MIMS, Mandya, Karnataka. IOSR Journal of Pharmacy, 2012 May- Jun: 369-373.

 

18

S Poornima, M Vinay. Quality of Antenatal Services received by mothers attending Under Fives clinic at MIMS hospital Mandya, Karnataka, India. Indian Journal of Maternal and Child Health 2012; 14(1).

19

S Poornima, L Ragavendra, KM Shivakumar. Awareness regarding Diabetes Mellitus among Degree college students of Mandya City, Karnataka, India. Indian Journal of Preventive and Social Medicine. vol 43(3); 2012. 289-293.

 

20

S Poornima, S Ramkrishna, KM Shivakumar. Screening for blood sugar levels among young adult males attending Medicine OPD at MIMSH, Mandya City, Karnataka, India. Journal of evolution of Medical and Dental Sciences. 2012; 1(6): 971- 974.

 

21

S Poornima, M Vinay. Management of wild animal bite victims with ERIG and IDRV. Rajiv Gandhi University Journal of Medical Sciences, vol 1, issue 3.

 

22

S Poornima, M Vinay. The Science of Constructing Good Multiple Choice Questions (MCQs). Rajiv Gandhi University Journal of Medical Sciences, vol 2, issue 3.

 

23

S. Poornima. A critical review of food security issues and challenges in India. Rajiv Gandhi University Journal of Medical Sciences, Vol 2, Issue 3.

 

 

2013

24

S Poornima, SM Katti, MD Mallapur, M Vinay. Gynecological Problems of Married Women in The Reproductive Age Group of Urban Belgaum, Karnataka. Al Ameen Journal of Medical Sciences. 2013; 6(3): 226-230.

 

25

Raghunath H, Subhas Babu. P, Nagaraja Goud .B. A Cross Sectional Study of the Regional and Population Wise Distribution of Graduate Medical Colleges and Graduate Medical Seats (MBBS) in India. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. 2013; 2(23): 4143-4151.

 

26

Vinay M, Asha B, Mahendra BJ. Perceptions Regarding Dog bite and its Treatment among Accredited Social Health Activists of Mandya Taluk, Karnataka State. Journal of APCRI. 2013; 15(1): 24-26.

 

27

Poornima.S, Raghini.R, Vinay M, Shreedhara CM, Mahendra BJ. Investigation and Control of Scabies in the Shelter Homes of Mandya City. National Journal of Community Medicine. 2013; 4(1): 180-181.

 

28

M Vinay, B J Mahendra, B Nagaraj Goud , B Asha, K R Ananthachari, M P Sheethal, R Raghini, K Anil. Socio-demographic characteristics affecting compliance to  intradermal rabies vaccination at anti rabies clinic in a government tertiary care hospital in Karnataka. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2013 Vol 2, Iss 37.

 

29

Poornima S, Vinay M, Mahendra BJ, Subhas Babu P, Harish BR. Awareness Regarding Animal Bite Treatment Among School Teachers of Mandya City, Karnataka. Indian Journal of Maternal and Child Health, vol 15(1), 2013.

30

Poornima. S, Ragavendra L, Shivkumar KM. Capacity Building of Medical Students – a Strategy in Responding to the Epidemic of Chronic Conditions in Developing Countries like India. Country Paper. South East Asian Journal of Medical Education Accepted issue yet to be notified.

 

31

Poornima S, Ramkrishna S, Shivakumar KM. Consumption of fast foods among young adults attending  Medicine OPD at MIMSH, Mandya City, Karnataka, India. Accepted  in Indian Journal of Preventive and Social Medicine, issue yet to be notified.

 

32

Poornima Sadashivaiah.  Authored a chapter  "Combination Vaccines" in text book Vaccination in India. Publisher the Association of Respiratory Physicians, Mumbai, India.2013.

 

 

2014

33

Ananthachari KR, Vinay M, Mahendra BJ."satisfaction of patients attending antirabies clinic in a   government tertiary hospital". APCRI journal;14(2):14-16.

34

B. J. Mahendra, Harish B. R, Thimma Reddy, Nagaraja Goud B. “Profile of Human Rabies Cases Admitted at Epidemic Diseases Hospital, Bangalore, India”. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2014; Vol. 3, Issue 21, May 26; Page: 5839-5843, DOI: 10.14260/jemds/2014/2671.

35

Shwetha, Deepthi HR, Lalitha S, RaviKumar MS. Role of vaginal cytology in women with preterm labour: a descriptive study. J of Evolution of Med and Dent Sci 2014; 3(51): 11870-3.

36

Keerthi B. J, P. Subhas Babu, Anand Vinekar, Nagaraja Goud, Asha Bullappa.“Retinopathy of Prematurity Screening of 500 Infants in a Level II Neonatal Intensive Care Unit at a Medical College Hospital in Southern Karnataka”.Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2014 ; Vol.3, Issue 43, September11; Page: 10665 - 10672, DOI: 10.14260/jemds/2014/3389.

37

Maheshkumar M. Shindhe, Harish B R, Suresh Lankeshwar. “ A study of Niomedical Waste management in Nagamangala Taluk of Mandya District, Karnatka”. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2014; Vol.3, Issue 52, October 13; page: 12109-12117, doi: 10.14260/JEMDS/2014/3600.

38

Jahnavi R, Vinay M, Manuja L M, Anil Kumar K. Clinico Epidemiological Profile of Wild Animal Bite Victims Attending Anti Rabies Clinic at Government Tertiary Care Centre in Mandya. Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2014; 3(66):13657-61.

39

Jahnavi Rajagopal, Vinay M, Mahendra BJ, Ravi Kumar MS, Raghini R. Pet Density and Knowledge regarding Rabies Prophylaxis among Residents of Mandya City. APCRI Journal 2014;16(1):16-9.

40

Keerthi B. J, Jahnavi Rajagopal, Thammanna P. S, Prasanna Kumar M. S. “Outcome of Very Low Birth Weight Infants at a District Hospital NICU Attached to Medical College in Southern Karnataka”. J of Evidence Based Med & Hlthcare 2014;1(7): 758-64.

41

Manjunath M, Jahnavi Rajagopal, Vinay M, Shwetha H. J, Raghini R, Nagaraja Goud B. “Breastfeeding and Contraceptive Practices among Mothers attending under 5 Clinic of a Government Tertiary Care Teaching Hospital, Karnataka”. J of Evolution of Med & Dent Sciences 2014;3(51):11887-92.

42

Jahnavi Rajagopal, Veena V, Parasuramalu BG, Sathish Chandra MR. Mother and Child Tracking in a Primary Health Center. J of Evidence based Med & Hlthcare 2014;1(13):1697-702.

43

Mallikarjun B, Santosh MB. Does Malnutrition influence occurrence of acute respiratory infection? Indian Journal of Health & Well Being. 2014;5(9): 1102-103.

44

Mallikarjun B, Santosh MB. Immunization status and occurrence of acute respiratory infection in under five children. Journal of Advanced scientific Research. 2014; 5(3):31-33.

45

Sudhir, Deepa K, Ashok NC, Dhara Murali. Impact of nutrition on quality of life women with HIV/AIDS. Indian Journal of Public Health research & Development. 2015; 6(1): 95-98.

46

Mallikarjun KB, Santosh MB. Knowledge, attitude and perception of HIV / AIDS among married women. Indian J. Pharm. Biol. Res. 2014; 2(4):36-40.

47

Santosh MB, Mallikarjun KB, Kamble VS, Shrinivas Reddy. An overview of health concerns among elderly population. Indian J. Pharm. Biol. Res. 2014; 2(4):30-31.

48

Santosh MB, Mallikarjun KB, Kamble VS, Shrinivas Reddy. A study on health profile of geriatric population in an urban slum of Bijapur. Indian J. Pharm. Biol. Res. 2014; 2(4):26-29.

 

2015

49

Poornima S. “Systematic Review of Original Article on Knowledge and Practice Regarding Animal Bites, Treatment & Prevention published in APCRI Journals” APCRI journal; Jan 2015, 16(2):17-19.

50

Jahnavi R, Vinay M, Manuja LM, Harish BR. Profile of patients attending Anti Rabies Clinic in a Government Tertiary care hospital in South Karnataka and their compliance to 4 dose intra dermal rabies vaccine”  APCRI journal; Jul 2015, 17(1):12-14.

51

Manjunath M, Mallikarjun K Biradar, Nagaraja Goud B. Feeding practices among children attending under five clininc in atertiary teaching hospital in south karnataka. NJRCM. Vol4; Issue 3 July -Sep 2015, P:262-267.

52

Sudhir, Chaitra M, Deepa K. Determinants of health insurance in rural population of South India. Indian journal of forensic and community medicine.2015;2(3):172-175.

53

Sudhir,Chaitra M, Deepa K. Assessment of Community contemplation about health insurance in rural area of south India. National Journal of Research in Community Medicine.2015 Oct.-Dec; 4(4):331-335.

54

Shwetha, Deepthi HR, Lalitha S, RaviKumar MS. Role of vaginal cytology in women with preterm labour: a descriptive study. J of Evolution of Med and Dent Sci 2014; 3(51): 11870-3.

 

2016

55

Poornima S, Shivakumar KM. Patterns of physical activity among degree college students of Mandya city, Karnatka, India. NJRCM. Vol 05, issue 01, Jan-Mar-2016.

56

Vinay M,  Poornima S,  Ramrao A. Availability and Utilisation of Socially Marketed Health Care Products in Mandya City, Karnataka. NJRCM  2016; 5 (2): 107-113.

57

Manuja M L, Sudhir, Vinay M, Harish B.R.  Health Behavior of Rural People Belonging to Different Categories of New Consumer Classification System. NJRCM, Sep 2016; 5(3): 168-174.

 

International

 

2010

1

G Sampath, SN Madhusudhan, MK Sudarshan, DH Ashwathnarayana, BJ Mahendra, TP Ullas, M Krishna, SK Madhusudhan, HS Ravish. Immunogenicity and safety study of Indirab: A verocell based chromatographically purified Human Rabies vaccine. Vaccine, 2010; 28: 4086-90.

 

2012

2

K Amitha, R Margaret, G Nagaraja. A Study on Knowledge of Tuberculosis, DOTS and MDR-TB among Interns of Medical Colleges in Bangalore. Journal of IJHSR 2012; 2(3): 33-39.

 

2014

3

Jahnavi Rajagopal, Manjunath M, Mahendra BJ, Ananthchari RK, Vinay M, Harish BR,  Nagaraja GB, Subash PB, Anil KK. Para-Medical Students’ Perceptions Regarding Treatment and Prevention of Animal Bites for Prevention of Rabies. Int J Current Res Rev 2014; 6(5): 09-12.

4

Sanjay TV, Jahnavi Rajagopal, Gangaboraiah B, Lakshmi P, Jayanthi S. Prevalence and factors influencing depression among elderly living in the urban poor locality of Bengaluru city. International Journal of Health and Allied Sciences 2014;3(2):105-9.

5

Jahnavi Rajagopal, Manjunath M, Mahendra BJ, Ragini R, Swetha HJ, Harshitha MC, Nishitha P. Needle Stick Injuryamong Health Care Workers in a Government Teaching Hospital, Mandya. Int J Sci Stud 2014;2(7):103-6.

6

Harish BR, Asha B, Mahendra BJ. A study of Prevalence of Obesity among High School Children of Mandya City Using Waist Circumference. International Journal of Scientific Study. Oct 2014; Vol 2 (7): 107-10.

7

Sarkar P, Harish BR, Raghunath H, Mahendra BJ, Vinay M, Nimisha V. Prevalence of Iodine deficiency disorders among school children aged 6-12 years in Mandya districts, Karnataka. Int J Sci Stud. 2014; 2(8):155-58.

 

2015

8

Sheethal MP, Harish BR, Vinay M. Assessment of quality of life among anganwadi workers of Mandya city. International Journal of Medical Science and Public Health.2015;Vol 4(3):

9

Asha B, Mahendra BJ, Harish BR. A study of correlation of overweight/obesity among high school children of Mandya city, Karnataka. International Journal of Current Research. Jan 2015; Vol 7:11594-598.

10

Asha B, Mahendra BJ, Harish BR. Sleeping Hours and Overweight/Obesity among High School Children of Mandya City, Karnataka, India. Feb 2015; Vol 5(2); 49-53.

11

Shobha KL, Subhas Babu P. Demographic profile of donor donating blood at a district level blood bank in a Teaching Hospital of Southern Karnataka and reason for discard of Blood Units. Accepted for publication in March 2015 issue of International Journal of Scientific Study.

12

B J Mahendra, DH Aswath Narayana, Sharad Agarkhedkar, HS Ravish, B R Harish, Shalaka Agarkhedkar, S N Madhusudana, Ashwin Belludi, Khaleel Ahmed, Rekha Jonnalagedda, Hoshang Vakil, Chiranjiwi Bhusal & Ashwani Kumar Aroa.  Comparative study on the immunogenicity and safety of purified chick embryo cell rabies vaccine(PCECV) administered according to two different simulated post exposure intramuscular regimens(Zagreb versus Essen), Human Vaccine & Immunotherapeutic, DOI 10.4161/21645515.2014.995059

13

Sudhir Gowda, Chaitra Manjunath, Deepa Krishna. Awareness about health insurance in rural population of South India. International journal of community medicine and public health.2015 Nov;2(4):648-650.

14

Biradar MK, Manjunath M, Harish BR, Goud NB. Prevalence of iodine deficiency disorders among 6 to 12 years school children of Ramanagara district, Karnataka, India. Int. J Community Med Public Health 2016; 3:858-61.

15

Manjunath M., Mallikarjun K. Biradar*, Nagaraja Goud B., Jahnavi Rajagopal.  A study of factors influencing  nutritional status of under five children in a tertiary teaching hospital. Int  J Community Med Public Health. 2016 Feb; 3(2):473-475

 

2016

16

Sudhir Gowda, Namith Rangaswamy, Harish B R. Personality correlates of accident-proneness in truck drivers passing by one of the state highway of India. IJCM&PH 2016 July; 3(7):1841-1846.

17

Sudhir Gowda, Namith Rangaswamy, Harish Bekkalele Rudres. Personality correlates of accident-pronenes in truck drivers passing by one of the highway of India. IJCM&PH; July 2016; V3(7): 1841-1846.

18

Siddalingappa H, Hoogar V, D. SK, S. PT, M. R. Sociodemographic and healthcare profile of tribal people in Bandipur tiger reserve area, Mysore, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016), [cited September 02, 2016]; 3(9): 2655-2660.

19

Siddalingappa H, Hoogar V, M. R. Infrastructure and performance evaluation of Integrated Child Development Service Scheme in selected areas of Mysore, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016), [cited September 02, 2016]; 3(9): 2587-2592.

20

R. NMM, Siddalingappa H, Mishra B. Assessment of utilization of antenatal care services by mothers attending immunization sessions at a primary health centre in Mysore district, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016), [cited September 02, 2016]; 3(9): 2561-2565

21

Siddalingappa H, R. NMM, C. AN. Prevalence and factors associated with anaemia among pregnant women in rural Mysore, Karnataka, India. Int J Community Med Public Health. (2016), [cited September 02, 2016]; 3(9): 2532-2537. doi:10.18203/2394

22

Siddalingappaa H, R. NMM, Mascarenhas M, Hoogar V, S. PT, T. S, Mony PK. Evaluation of availability and utilization of obstetric care services and entitlements under Janani Suraksha Yojana in Mysore, India. Int J Community Med Public Health. (2016), [cited September 02, 2016]; 3(9): 2487-2492. 

23

Anuradha Bose, Renuka Munshi, Radha Madhab Tripathy, Shampur N, Madhusudana, B R Harish, Sakat Thaker, B J Mahendra et, all. A randomized non-inferiority clinical study to assess post-exposure prophylaxis by a new purified vero cell rabies vaccine (Rabivax-S) administered by intramuscular and intradermal routes.  Vaccine 34 (2016) 4820-4826

 

DERMATOLOGY

1

Singh G, Sethi A, Okade R,  Harish MR. Bullous pyoderma gangrenosum: a presentation of childhood Behcet’s disease. International J Dermatol. 2005 Mar; 44(3): 257-8.

2

Rajashekar TS, Singh G, Okade R, Harish MR. Affection of immune zones in leprosy: a clinic-epidemiological study. Indian J Lepr. 2006 Jul-Sep; 78(3):269-77.

3

Dr MR Harish1, Dr N.S.Shashikuamr2*, Dr Muralidhar. A Double blind placebo controlled study to evaluate the safety and efficacy of Neem in Acne Vulgaris. International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences 2 (2): March-April 2012.

4

PV Bhagwat, RS Tophakhane, Shashikumar B M, Varna Naidu. Dermatomal giant nevus unius lateralis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009;75: 419-421.

5

PV Bhagwat, RS Tophakhane, RM Rathod, Shashikumar B M, Varna Naidu. Hematohidrosis. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009:75:317-318.

6

Bhagwat PV, Tophakhane R S, Shashikumar B M, Noronha Tonita M,  Naidu Varna. Giant congenital melanocytic nevus (bathing trunk nevus) associated with lipoma and neurofibroma: report of two cases. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009;75:201-2.

7

Bhagwat P V,Tophakhane R S, Shashikumar B M,  Noronha Tonita M, Naidu Varna. Three cases of Dowling Degos disease in two families. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009;75:398-400.

 

8

Bhagwat P V, Tophakhane R S,  Rathod R M, Shashikumar, B M, Naidu Varna, Rupioid syphilis in an HIV patient. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2009;75:201-2.

 

9

Bhagwat PV, Kudligi C, Shashikumar BM, Thirunavukkarasu A, Shendre ME, Giriyan SS. Malignant melanoma presenting as multiple discharging sinuses. Indian J Dermatol 2010;55:201-4.

 

10

Reddy RR, Shashikumar BM, Harish MR. Cutaneous sarcoidosis - a great masquerader: A report of three interesting cases. Indian J Dermatol 2011;56:568-72.

 

11

Pradeep Vittal Bhagwat, Chandramohan Kudligi, Shashikumar BM, Arun T, Mohan Eshwara Rao Shendre . Extensive Discoid Lupus Erythematosus in a HIV patient responding to Hydroxychloroquine monotherapy. Accepted for publication in Indian J Dermatol.

 

12

B.M Shashikumar, Dr M.R.Harish, Dr N.S.Shashi Kumar. Topical dapsone: a novel approach in acne vulgaris. International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences 2(2): March-April 2012:74-9.

 

13

M.R.Harish, B.M Shashikumar. A Descriptive Cross Sectional Study to Determine Mucocutaneous Manifestations in Chronic Renal Failure on Hemodialysis. http://www.webmedcentral.com/article_view/3283.

 

14

M.R.Harish, B.M Shashikumar. Association of Dermatoses with Diabetes- A Case

Control Study.  http://www.webmedcentral.com/article_view/3280 

 

15

Shashikumar BM, Harish MR, Hanumanthayya K , Bhagwat PV, Tophakhane R. CD4 Count: A Monitoring Tool in HIV. http://www.webmedcentral.com/article_view/3274

 

16

Shashikumar BM, Reddy RR, Harish MR. Hypomelanosis of Ito: An Unusual Association. http://www.webmedcentral.com/article_view/3292.

 

17

Mahesh HV, Harish MR, Shashikumar BM, Ramya KS. Gingival pigmentation reduction: A novel therapeutic modality. J Cutan Aesthet Surg 2012;5:137-40.

 

18

Dr. M. R. Harish, Dr. Shashi Kumar B. M, Dr. Mahesh Kumar.C, Dr.Sidde Gowda MS.  A Study of Cutaneous Manifestations in HIV Infected Persons”. JIMA Sept 2012: No 10: Volume 110: 726-731.

 

19

Dr. M. R. Harish, Dr.Sidde Gowda M. S, Dr. Shashi Kumar B. M, Dr. Mahesh Kumar.C, Dr. Shanmukhappa. Dialysis- A trigger for Transepidermal elimination. Article No.383/2009. Accepted for JIMA.

 

20

Shashikumar BM, Reddy RR, Harish MR. Oral Haemorrhagic Blister: An Enigma. Indian J Dermatol 2013;58:407.

21

Shashikumar BM, Reddy RR, Harish MR. Patterned scar secondary to branding. Accepted for publication in Indian J Dermatol manuscript ID IJD_398_12.

22

Sarkar P, Raghunatha H, Harish MR, Shashikumar BM. A Case Control Study to Determine the Correlation Between Serum Ferritin Levels and Chronic Telogen Effluvium in a Tertiary Hospital, Mandya. WebmedCentral BIOCHEMISTRY 2013;4(2):WMC004033.

23

Sarkar P, Raghunatha H, Leelambika, Harish MR, Shashikumar BM. Prospective study to determine the effect of low dose intermittent isotretinoin therapy on liver enzymes in acne vulgaris. International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences 3(3): May-June 2013.

 

24

Reddy RR, Shashikumar BM, Girish A.Chandramouli. Mucosal advancement flap: an innovative surgical technique for treatment of lip vitiligo. Dermatologic Surgery, 39: 334–337.

 

25

Bhagwat PV, Kudligi C, Shashikumar BM, Thirunavukkarasu A, Rao Shendre ME. Giant soft fibroma in a patient with tuberous sclerosis. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2012;22 (3):287-292.

 

26

Bhagwat PV, Kudligi C, Shashikumar BM, Thirunavukkarasu A, Sajjan VV. Pseudo-Kaposi sarcoma and extensive skin ulceration in a patient of Klippel-Trenaunay syndrome. Journal of Pakistan Association of Dermatologists 2012;22 (4):384-388.

 

27

Melasma- a clinic-epidemiological study. Kavya M. International Journal of Basic and Applied Medical Sciences ISSN: 2277-2103 (Online) An Open Access, Online International Journal Available at http://www.cibtech.org/jms.htm 2014;2:388-91. Index Copernicus

 

28

Clinicoepidemiological study of facial hypermelanosis. Kavya M, Nataraj HV. Sch. J. App. Med. Sci 2014; 2(5B):1621-6. Index Copernicus

 

29

A cross-sectional study on the dermatological conditions among the elderly population in Mandya city. Sheethal MP, Shashikumar BM. Int J Med Sci Public Health 2015;4:467-70. Index Copernicus

 

30

Knowledge, Attitude and Practices Regarding AYUSH Among The Allopathic Doctors In Mandya District. Shashikumar B M, Sheethal M P. Nat J Integr Res Med 2015; 6(4):68-71. Index Pubmed

 

31

Quality of life and psychosocial impact of vitiligo in Indian patients. Aradhya SS, Kavya M, Kasturi, Savitha Somaiah. Pigment int 2015;2:28-33. Index China national knowledge infrastructure

 

32

Guidelines on the use of finasteride in androgenetic alopecia Mysore V, Shashikumar BM.. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2016;82:128-34. Index Pubmed

 

33

Targeted phototherapy. Mysore V, Shashikumar BM. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2016;82:1-6. Index Pubmed

 

34

Hypopigmentary disorders - An observational study. Deepadarshan K, Gangadhar B, Mallikarjun M. Cutaneous Our Dermatol Online. 2016;7(2):145-148. Index Copernicus

 

35

Morphological changes of fingernail lunula in chronic renal failure on hemodialysis : An observational study. Harish MR, Shashikumar BM, Shweta B, Kavya M, Deepadarshan K, Kirti Katwe. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research. 2016;5(2):791-4. Index Copernicus

 

36

Knowledge, Attitude and Practices study of Acanthosis Nigricans in Indian Sub population. Kavya M, Harish MR, Shashikumar BM, Deepadarshan K, Shweta P Bhadbhade. Sch. J. App. Med. Sci., 2016;4(4B):1222-5. Index Copernicus

 

37

Autologous plasma skin test in chronic idiopathic Urticaria. Shashikumar BM, Harish MR, Phani HN. Sch. J. App. Med. Sci., 2016; 4(4C):1334-7. Index Copernicus.

38

Assessment of Over the Counter Topical Steroid Use among the Nursing Students in Mandya District. Shashikumar BM Harish MR, Kavya M, Deepadarshan K. Sch. J. App. Med. Sci., 2016; 4(7A):2357-2360. Index Copernicus.

 

39

Hypersensitive reaction to tattoos: A growing menace in rural India. Shashikumar B M, Harish M R, Shwetha B, Kavya M, Deepadarshan K, Phani H N.Indian J Dermatol 2017;62:291-6. Pubmed Index.

 

 

 

DENTISTRY

1

SHIVAKUMARASWAMY, M.S., JAYALAXMI,K.B. AND VISHWANATH, B.T.: AN VITRO COMPARATIVE EVALUATION OF MICRO LEAKAGE OF  A CLASS II COMPOSITE RESTORATION WITH THE USE OF  A GLASS IONOMER LINER APPLIED AT DIFFERENT LEVELS ON INTERNAL CAVITY WALLS- A DYE PENETRATION STUDY. JOURNLA OF CONSERVAIVE DENTSITRY VOL5, NO 2, APRIL-JUNE 2002, 86-91.

2

AARTHI AGARWAL, MAHESH H.V. AND MEHTA, D.S.: ELECTROSURGERY A UNIQUE CONTRIBUTION TO CLINICAL DENTISTRY. JOURNAL OF INDIAN DENTAL ASSOCIATION 2004:329-336,

3

DR. KUMARASWAMY, S.V. AND ASHOKA, C.A.: EVALUATION OF 2-OCTYL CYANOACYLATES AS AN ALTERNTIVE TO SILK SUTURES INHEADAND NECK INCISIONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL HEALTH 2010:VOL2;33-39.

4

RAMYA, K.S. AND MAHESH, H.V.; AN OVERVIEW OF MAXILLARY CANINE IMPACTION. INDIAN JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, 2011:VOL 3(5).

5

RAMYA, K.S., MAHESH, H.V. AND JYOTHI DUNDAPPA.: IMPLANTS IN ORTHODONTICS, DENTAL IMPACT ,2011,VOL3(1).

6

DEEPTHI DHINGRA AND SHIVAKUMARASWAMY, M.S.: SODIUM HYPOCHLORITE AND ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETIC ACID AS ENDODONTIC IRRIGATES WEAKEN THE TOOTH-A MYTH OR REALITY, 2012, VOL3(1);1-5.

7

MAHESH, H.V., HARISH, M.R., SHASHI KUMAR AND RAMYA, K.S.; GINGIVAL DEPIGMENTATION A NOVEL APPROACH. JOURNAL OF CUTANEOUS AND AESTHETIC SURGERY 2012;VOL5(2):137-140.

8

MAHESH H.V. AND RAMYA K.S.: RIDGE AUGMENTATIONBY BONE REGENERATION-A CASE REPORT, INTERNATIONAL JOURNAL OF OTAL HEALTH SCIENCES, 2012;VOL2(2);87-89.

9

MAHESH, H.V., SHIVAKUAMRASWAMY, M.S. AND RAMYA, K.S.: HEREDITARY GINGIVAL FIBROMATOSIS (HGF)-A RARE CASE REPORT, KARNATATAKA STATE DENTAL JOURNAL, 2012:VOL31(4);25-27.

10

MADAN, N AND ASHOKA, C.A.; MEDULLARY CARCINOMA OF THYROID METASTASIZING TO THE MANDIBLE- A CASE REPORT AND REVIEW. INDIAN DENTIST 2013;40-42.

11

 MAHESH, H.V. AND RAMYA, K.S.: GUIDED BONE REGERATION IN TREATMENT OF OSSEOUS DEFECT – A CASE REPORT. INDIAN JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2013;24(2);278.

12

ASHOKA, C.A., UMA, S., SHARADA, P. AND NAGAMALINI, B.R.: GRANULAR CELL TUMOR NEAR THE ANGLE OF MOUTH ON BUCCAL MUCOSA-A CASE REPORT AND REIVEW. IOST-JDMS 2015; VOL 14(2);20-24.

13

ASHOKA, C.A.; NON SYNDROMIC MULTIPLE KERATOCYSTIC ODOTOGENIC TUMOR OCCURING INN BOTH THE JAWS- CASE REPORT AND RIVIEW OF LITERATRE. IOSR-JDMS 2015:VOL 14(1);35-41.

 

 

 

FORENSIC MEDICINE

1

J-SIMLA, Vol-I, Number 2, September 2009, Torture & death in custody : A case report Aswin Narayan, Puttaswamy, M.D.Nithin, Page: No.68,69-70.

 

2

Fatal accidental penetrating injury in a pedal cyclist, Dr.Puttaswamy, Dr.Ashwin Narayan, Dr.M.D.Nithin, J.Kar.Med.Leg.Society. Page No.26,27; Vol.19(1), Jan-June-2010.

 

3

Accidental ligative strangulation: Importance of the circumstantial evidence, Puttaswamy, Ashwin Narayan, M.D.Nithin, Journal of South Indian Medico-Legal Association. Page No.79-80, Vol.4, Number-2, September-2012.

 

4

Analysis of cronio cerebral injury by lunt force. Puttaswamy, Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, 324-326-327, Vol.34, No.4, Oct-Dec-2012.

 

 

 ENT

1

Rangaiah ST, Bhat VK, Yadav M. Persistent Adenoids and its Secondary Effects. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2020; 6:1245-1249.

2

Peruvaje V, Yogesh BN. Pleomorphic adenoma of parapharyngeal space- a rare case report. Int J of Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2020 April; 6:1198-1200.

3

Muniyappa HP, Dudda R, Kalegowda BN, Jagadish N, Basvaraj V. Study of effect of chronic suppurative otitis media on auditory brainstem response latency. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2020;6:690-4.

4

Balaji NK, Ravi D, Prasad MH. Quality Of Life In Patients With Squamous Cell Carcinoma Hypopharynx After Radiotherapy In A Tertiary Care Centre. Trop J Ophthalmol and Otolaryngology 2019 Aug;4(4):277-284.

5

Balaji NK, Ravi D, Prasad MH. Assessment Of Symptom Severity In Chronic Rhinosinusitis With And Without Polyps- A Prospective Study In Tertiary Care Centre In Mandya. Tropical Journal of Ophthalmology and Otolaryngology 2019 Aug;4(4):270-276.

6

Muniyappa HP, Dudda R, Yogesh BN, Balaji NK, Rangaiah ST. Sino nasal melanoma of nasal cavity: a case report. Int J Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2019;5:800-3.

7

Dudda R, Yogesh BN, Muniyappa HP, Balaji NK, Rangaiah ST. Pediatric Pleomorphic Adenoma of Submandibular Gland- an uncommon recurrence. Tropical Journal of Ophthalmology and Otolaryngology 2019 April-June; 4(2):178-180.

8

Dudda R, Gurulingu LY, Muniyappa HP, Balaji NK, Rangaiah ST. Fibroepithelial polyp of tonsil- a rare case report. Tropical Journal of Ophthalmology and Otolaryngology 2019 April-June; 4(2):174-177.

9

Dudda R, Jayanna SH, Hanumantha Prasad M, Balaji NK. Endoscopic resection of inverted papilloma of nasal cavity- a case report. Int J of Otorhinolaryngol  Head Neck Surg 2018;4:846-849.

10

Dudda R, Rangaiah ST, Prasad MH, Balaji NK. Correlation between degree of hearing loss and intraoperative findings in tubotympanic type of chronic suppurative otitis media. Int J of Otorhinolaryngol and Head Neck Surg 2018; 4:537-54.

11

Hanumanth PM, Ravi D, Balaji NK, Sowmya TR, Puttaraju S, Jagadish N. Analysis of type of tympanograms across different age groups in a tertiary care hospital: a retrospective study. Int J of Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2018;4:512-516.

12

Ravi D, Hanumanth PM, Gudikote MM, Balaji NK, Sowmya TR. Classical presentation of Ackerman’s tumor of tongue: a case report. Int J of Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2018;4:597-9.

13

Ravi D, Prasad HM, Gudikote MM, Balaji NK, Sowmya TR, Ravi A. A retrospective clinical study of patients presenting with epistaxis in a tertiary care hospital. J of Evolution Med and Dental Sci. 2018;7(3):298-301.

14

Rangaiah ST, Dudda R, Prasad MH, Balaji NK, Sumangala  B, Gudikote MM Bacteriological profile of chronic suppurative otitis media in a tertiary care hospital. Int J of Otorhinolaryngol Head Neck Surg 2017;3:601-5.

15

Suhas SS, Ravi D, Hanumanth P M, Ravi A, Balaji NK. Habitual self cleansing of ears with the cotton ear buds and its otological impact; Journal of Clinical and Diagnostic Research.2017;6:37-39.

16

Dudda R, Muniyappa HP, Puttaraju S, Lakshmi MS, A Qualitative Study on Knowledge and Attitude towards Risk Factors, Early Identification and Intervention of  Infant  Hearing Loss among Puerperal Mothers- A Short Survey. J Clin Diagn Res. 2017;11(7):MC01-MC05

17

Ravi D, Hanumanth P M, MS Lakshmi, Sahana P. A tertiary care hospital-based retrospective study evaluating age and gender differences in audiological findings; J of Evolution Med and  Dental Sci 2017;11(7):1-5.

18

Hanumanth P M, Suhas SS, Ravi D, Balaji NK, Madhuri MG. A case report of primary melanotic tumor of the nasal cavity; Journal of Evolution Medicine and Dental Sciences .July 2016; 5(58):1-3.

19

Rao RSuhas SShenoy VHegde MCPrasad VPrasad K. Induction Chemotherapy with Cisplatin and 5-Fluorouracil in Advanced Head and Neck Cancers: A Short Term Response Evaluation. 2015 Oct;9(10):XC08-XC12.

20

Praveen Kumar B.Y, Vijay P, Neelesh Tiwari, Shilpa Tubajirao Hotkar. Meningoencephalocoele in a mastoid cavity: A case report and review of literature”Journal of Clinical and Diagnostic Research ; volume-9(1); Issue Jan-2015; MD03-MD04.

21

Praveen Kumar B Y, Vijay P., Pradyumna M. Successful outcome in multiple intracranial complications of Cholesteatoma; (National) Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences; Published Vol-3, Issue 7, 17.02.2014, P-1569-1572.

22

Sumangala.B, Munegowda, Kala.B, Ravi.D, Nasal Polyp due to aspergillus : A CASE REPORT Indian Journal of Clinical Practice ; Volume-25, No.6, Nov-2014, page :532-534.

23

Ravi.D,  Balaji.N.K, M.Hanumanthprasad; Neonatal Hearing Screening in a NICU-A Rural Medical College Experience; (National) Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences; Published Vol-2, Issue 26, 01.07.2013,  P-4649-4652.

24

Somanath B M,  Ravi.D, Gopalakrishnan S; Squamous Cell Carcinoma of the Temporal Bone Originating in Paget Skull; (National) Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences; Published Vol-2, Issue 29, 22.07.2013, P-5327-5331.

25

Somanath B M, Ravi.D, Gopalakrishnan; Clinical features and bacteriology of advanced pediatric otogenic lateral sinus thrombosis; Dr (National) Indian Journal of Otology; Published Vol-9, Issue 3, July-2013, P-118-121.

26

Ravi.D,Sumangala.B.; Nasal vestibulitis due to Nocardiopsis dassonvillei in a diabetic patient; (International) Journal of Medical Microbiology; Published Vol-61, 2012, P-1168-1173.

27

Ravi.D, Vijay.P., M H Prasad,  Balaji.N.K; Acinic cell carcinoma of Nasal cavity; RGUHS Journal of Medical Sciences; Published Vol-02, Issue-3, July-2012, P-191-193.

28

Sivaraman G,  Ravi D, Pradipta K P; Fatal Rhino Zygomycosis mimicking as Deep neck abscess in a HIV patient- A rare case report; (National) South East Asian Journal of case report and review; Published Nov-Dec 2(6), P 524-530.

29

Ravi D, Gopalakrishnan S, S Chadha ,Jayanthi S sinonasal Teratocacarcinosarcoma (SNTCS) An usual case report; Indian J of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery,2005 (1) ,186-187.

30

Sunil Kumar S, Gopalakrishnan S, Ravi D, An unusual impacted foreign body in Nasopharynx  Indian J of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery,2005 (1) ,186-187.

 

 

 

GENERAL MEDICINE

1

Integrated approach to training of medical students for chronic care of diabetes - an educational intervention project experience from MIMS, Mandya; Poornima S, Ramkrishna S, Shivakumar KM.  Karnataka. IOSR Journal of Pharmacy Vol. 2, Issue 3, May-June, 2012, pp. 369-373 ISSN: 2250-3013 www.iosrphr.org

 

2

Screening for blood sugar levels among young adult males attending Medicine OPD at MIMSH, Mandya City; Ramkrishna S, Poornima S, Shivakumar KM.; Karnataka, India. Journal of evolution of Medical and Dental Sciences, issue 6, Dec 2012.

 

3

Consumption of fast foods among young adults attending Medicine OPD at MIMSH, Mandya City, Karnataka, India.  Accepted in Indian Journal of Preventive and Social Medicine. Poornima S, Ramakrishna S, Shivakumar KM.

 

 

 

 

OBG

1

Retrospective study of eclampsia in a teaching hospital, Dr.Pradeep.M.R., Dr.Lalitha Shivanna, International Journal of recent trends in sciences & technology, Vol.8, Issue 3, 2013, PP 171-173.

2

Role of amino acids, intravenous hydration and progestogens in oligohydramnos and IUGR; B. Shilpa Shivanna, Lalitha Shivanna; Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences/ Volume 2/ Issue 24/ June 17, 2013, Page 4464.

3

“Retrospective Study of VBAC in a Teaching Hospital” International Journal of Recent Trends in Science and Technology, ISSN 2277-2812 E-ISSN 2249-8109, Volume 8, Issue 3. 2013 pp 244-247. Manohar R. Kavyashree G.

4

Association of bacterial vaginosis with preterm labour; Shilpa M.N., A.P. Chandrashekar, G.S. Vijay Kumar, Rashmi P. Mahale.; “Association of bacterial vaginosis with preterm labour”.  Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences 2013; Vol 2, Issue 32, August 12; Page: 6104-6110

5

Retrospective Study of Various Maternal Factors Responsible for Meconium Stained Amniotic Fluid and Its Impact on Perinatal Outcome” International Journal of Recent Trends in Science and Technology, ISSN 2277-2812 E-ISSN 2249-8109, Volume 9, Issue 1, 2013; pp 129-135. Manohar R. Kavyashree G.

6

Efficacy of Amnioinfusion for meconium stained liquor in labour in a rural hospital; Dr.B.Shilpa Shivanna, Dr.Lalitha Shivanna, Dr.Ratnakar Rao; IOSR Journal of Dental and Medical Sciences, (IOSR-JDMS) e-ISSN: 2279-0853, p-ISSN: 2279-0861. Volume 13, Issue 5, Ver.IV. (May. 2014), PP 07-11.

7

Maternal and fetal outcome in severe oligohydramnios ; Dr Sanjaykumar C, Dr Pradeep M R, Dr Lalithashivanna, Dr Deepthi H R ; JOSR journal of dental and medical sciences issn – 2279-0853. Pissn 2279-0861 Vol 13. Issue 9 Ver8 (Sep 2014)pp 10-12

8

Comparative study of Efficasy of cryosurgery and Albothyl Solution in the management of Cervical Erosion in a Rural Hospital; Dr B.Shilpa Shivanna, Dr Lalithashivanna, Dr Premakulkarni ; IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN ; 2279-0853, p-ISSN-2279-0861, Volume  13, Issue 9 ver. VI(Sep 2014) PP 106-109 www.iosrjournals.org

9

Route delivery for term breech presentation : vaginal versus caesarean section ; Dr Pradeep M R, Dr Lalitha Shivanna ; Iosr journal of dental and medical sciences issn-2279-0859, pissan  2279-0861 Vol. 13 issue 9 ver V (Sep 2014) PP 01-04

10

Obstetric outcome of teenage pregnancy; Dr Savitha H C, Dr Sanjay kumar, Dr Deepthi H R ; International Journal of recent trends in sciences & technology, Sep 2014:12 (2) : 259-261, http://www.statperson.com (axxessed 05 Sept 2014)

11

Obstetric and neonatal outcome in gestational diabetes mellitus ; Dr Savitha H C, Dr Sanjaykumar, Dr Usha D, Dr Deepthi H R, International journal of recent trends in science and technology October 2014: 12(3): 558-561 http://www.statperson.com (accessed 29 October 2014)

12

Correlation of prognostic factors and outcome of micro surgical tubal recanalisation, research article, Dr Shilpa M N, Dr B Shilpa shivanna, Dr Gopal, IOSR JDMS Vol 13, Issue 9, Sep 2014

13

Admission test and its association with perinatal outcome : A retrospective study from MIMS, Mandya ; Dr Deepthi H R, Dr Savitha H C, Dr Syeda Ayesha Sidiqua, Dr Lalitha shivanna ; international journal of research in health sciences in vol 2 issue - 4of oct- Dec 2014

14

Role of vaginal cytology in women with preterm labour: A descriptive study; Dr Shwetha, Dr Deepthi H R, Dr Lalitha shivanna, Dr Ravikumar M S ; J of E of Med & Dent Sci/eISSN- 2278-4802, pIssn-2278-4748/Vol.3/Issue51/oct09,2014 Page 11870.

15

Peripartum cardiomyopathy – a 3 year study ; Dr M.S.Sowmya, Dr Siddartha Datta ; J of Evolition of Med and Den Siences/ e ISSN – 2278-4802, pissn-2278-4748/vol 3/issue57/oct30,2014

16

Study of Post natal depression in relation to mode of delivery ; Dr M.S.Sowmya, Halder Abhijit, Dr Datta Siddartha ; J of Evolition of Med and Den Siences/ e ISSN – 2278-4802, pissn-2278-4748/vol 3/issue57/oct30,2014

17

 A Retrospective study of Ectopic pregnancy in a Teaching Hospital, Dr Manohar R, Dr Kavyashree G, Dr Lalithashivanna ; J of E Med and Dental Sciences 2014 Vol 3 Issue 63 Nov 20PP13817-13822

18

Comparative sttudy of various fetal weight estimation at term pregnancy ; Dr Syed Ayesha Siddiqua, Dr Deepthi H R ; J of E Med Sciences and clinical research Vol 2, Issue 10, Oct 2014.

19

Knowledge and practice of breast feeding among mothers ; Dr Mamatha S ; International Journal of Recent trends in science and technology ISSN, 2277-2812 e issn 2249-8109, vol 12, issue 3, 2014

20

Retrospective study of Maternal and Perinatal Outcome of Twin Pregnancy in a Teaching Hospital ; Dr Deepthi H R, Dr Pradeep M R, Dr Lalithashivanna ; IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) e-ISSN 2279-0823, p-ISSN: 2279-0861 Volume 14, Issue 1 Ver . V (Jan 2015) PP 29-32, www.iosrjournals.org

21

Prospective Study on Non-closure and Closure of Visceral and Parietal Peritoneum During Caesarean SectionDr.H.C Savitha1, Dr.Sajay Kumar C2, Dr.Sowmya M.s3 international Contemporary medical Research  ISSN (online) 2393-915X(print)2454-7379voumme-3/Issue-1 January -2016.

22

A five year study of maternal mortality in Mandya district, Karnataka, India Pradeep Musale Ramachandra, Rangaswamy ManoharInt J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2016; 5(5): 1585-1588

23

Pregnancy with cardiac disease: a retrospective five year study in a teaching hospital Manohar Rangaswamy, Pradeep Musale RamachandraInt J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2016; 5(5): 1589-1592

 

Ophthalmology

 

 

 

International Journal:

1

Ranganath R Kulkarni, Pradeep AV, Bhavya K Bairy.  Disulfiram Induced Combined Irreversible Anterior Ischemic Optic Neuropathy and Reversible Peripheral Neuropathy: A Prospective Case Report and Review of the Literature .The J of Neuropsychiatry and Clin Neurosci 2013; 25:4 339–42.

2

 Pradeep AV, Rao S, Ramesh Kumar R. Partial HELLP syndrome with unilateral exudative retinal detachment treated conservatively. Saudi Journal of Ophthalmology 2014; 28(4): 329–31.

3

Kikkeri Narayanshetty Naveen, A.V. Pradeep, Sharatchandra B Athanker. A study of clinical profile and ophthalmological manifestations of herpes zoster ophthalmicus with HIV seropositivity in Northern Karnataka. Journal of Pakistan Association of Dermatologists. 2016;26 (1):21-25.

4

Charushila V. Gajapati, Pradeep Addagadde Venkataramana , Kulkarni R.D , Patil S.H. , Nishant N. Bacteriology and antibiotic susceptibility of chronic dacryocystitis. International Journal of Ocular Oncology and Oculoplasty, April-June, 2017;3(2):122-125.

 

National Journal:

5

 Pradeep AV, Satish S Patil, S V Koti, Arunkumar JS, Santosh S Garag, Jyotirmay S Hegde. Clinico-bacteriological study of chronic dacryocystitis cases in northern Karnataka, India .Journal of Clinical and Diagnostic Research 2013 Nov, Vol-7(11): 2502-04.

6

 Kulkarni RR, Addagadde PV. Organic depression and Terson's syndrome in adult polycystic kidney disease: Case report and review of literature. Indian J Psychol Med 2014; 36: 94-7.

7

 Anupama A Kakhandaki, Leena Raveendra, Pradeep A Venkataramana, Jyoti S Khandre Favre-Racouchot Syndrome with Bilateral Mechanical Ptosis: An Unusual Presentation. Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery 2014; 7(2):135-6.

8

 Naveen KN, Pradeep AV, Kumar JS, Hegde S P, Pai VV, Athanikar SB. Herpes Zoster Affecting All Three Divisions of Trigeminal Nerve in an Immunocompetent Male: A Rare Presentation. Indian Journal of Dermatology 2014; 59(4):423.

9

 Pradeep A.V, Arun Kumar J.S, Naveen K.N, Sonali Rao, Sharan Shetty. Unusual Case of Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome Presenting as Non-specific Headache. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2014; 8(4): VD06-VD07.

10

 Naveen KN, Pradeep AV. Chronic granulomatous disease. Indian Dermatol Online J 2015;6:64-5.

11

Ventataramana PA, Patil RB, Koti SV, Shetty V. Coexistence of Optic disc drusen and Idiopathic Intracranial Hypertension in a non obese female. J Clin ophthalmol res. 2015;3:150-2.

12

Pradeep A.V , Arunkumar J. S , Shankargouda H. Patil , Shibani V. Anchan , Santosh S. Garag. Aspergilloma of Infra Orbital Nerve in an Immunocompetent Female. JKIMSU 2015 ;4(1):167-71.

13

 Pradeep A. V, Sonali rao, Talapallikar Neha, Sharan Shetty. Pseudohypopyon in a phakic patient following intravitreal injection of Triamcinolone Acetonide. Case report and review of Literature. IOSR Journal of Medical and Dental sciences. Volume 11, Issue1, PP 77-79.

14

Pradeep Addagadde VenkataramanaSrinivas Siddegowda,Prathibha Shiveshi. Profile of Paediatric Ocular Trauma at a Tier 2 City in Southern Karnataka. Indian Journal of Clinical and Experimental Ophthalmology. April-June,2016;2(2): 103-105.

15

 Srinivas Siddegowda, Pradeep Addagadde Venkataramana, Manjula Thambuswamy Ramamurthy, Prathibha Shiveshi. A study to evaluate the cause of blindness/ low vision among certified visually disabled individuals in Mandya district of Karnataka. Indian Journal of Clinical and Experimental Ophthalmology, July-Sept,2016;2(3): 238-241.

16

 Charushila V. Gajapati, A.V. Pradeep, Anupama Kakhandaki, R.K. Praveenchandra, Sanjana Rao.  Awareness of Presbyopia among Rural Female Population in North Karnataka. Journal of Clinical and Diagnostic Research. 2017 Sep, Vol-11(9): NC01-NC05.

17

Poornima Basavaraj, Manjula Thambuswamy Ramamurthy, Prathibha Shiveshi. Comparison of serum sodium and serum potassium levels among senile cataract patients and patients without cataract of same age group at a tertiary care hospital, Mandya. Journal of evolution of medical and dental sciences. Jan 2019;Vol-8(2):111-113.

18

Poornima Basavaraj, Manjula Thambuswamy Ramamurthy, Prathibha Shiveshi. Prevalence of colour blindness among school children in Mandya district, Karnataka. Journal of evolution of medical and dental sciences. March 2019;Vol-8(12):879-881.

19

Srinivas S, Pradeep AV, Sonali VH. Contrast sensitivity in adult type II diabetes patients without retinopathy,with retinopathy and post-laser photocoagulation. J. Evid. Based Med. Healthc. 2019; 6(47), 2979-2982.

 

PAEDIATRICS

1

Rapid Diagnosis of Malaria Using Plasmodium Lactate Dehydrogenase (OptiMAL) test, D Narayanappa, HS Rajani, K Jagdish Kumar, BJ Keerthi, Pediatric Infectious Disease Journal, Volume 1 – Jan-Mar 2009.

 

PHYSIOLOGY

1

Blood Pressure Changes in menstrual cycle - Biomedicine An International Journal for Biomedical Sciences, L. Rajeshwari, D.H.Rajendra, Biomedicine – Vol 31; No.1: 2011.

2

Relative Role of Obesity and Occupational Hazards on Autonomic Modulation, International Journal of Biomedical Research, Prashanth N Dixit, KishanK, Ramaswamy C, Raghavendra Babu Y P, Ashoka HG, Vinodini NA, Pratik K Chatterjee, Chandana Bhargavi, IJBR 3 [2] [2012] 109-113.

3

Serum lipid profile in prepubertal reproductive and postmenopausal women, Bhagya V, Hemalatha N R, Veeranna H B, Banu V, International Journal of Indexed Biological & Medical Research, 2011; 2(3) : 639-642.

4

Basal metabolic rate, stress and different phases of menstrual cycle, Hemalatha N R, Shashikala L, RGUHS Journal of Medical Sciences, April 2011/ Vol 1 / Issue 2, 8:14.

5

Effects of Exercise of Pulmonary Function Test, Shashikala L and Ravipati Sarath, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, 2011, Vol.1(3) July-September, pp.230-231

6

Unilateral ulnar deficiency with monodactyly : A case report, Shasshikala L, Geethanjali H T., Indian Journal of Public Health Research & Development.

 

 

 

 

 

PHARMACOLOGY

1

A comparative study of efficacy and safety of Dispudnate ophthalmic emulnosi 0.05% with prednisolone acctate ophthalmic solution 1% for managing ocular inflammation & pain following cataract surgery.

2

A Study of low dose continous versus low dose intumittent oral isotretinoin theory in moderate to crease acne rulgoth

3

A study of antroboviral induced aduse during reactum in patients visiting ART (Anti Retroviral therapy) centre at MIMS, Mandya.

4

Original Research Article

“Evaluation of efficacy of combination of methotrexate and hydroxychloroquine with leflunomide in a active rheumatoid arthritis”. Dr.N.S.Shashikumar, Dr. M.C.Shivamurthy, Dr.S.Chandrashekar. Indian Journal of Pharmacy /December 2010/Vol 42/ Issue 6 358-361.

5

Review Article

“Role of Herbolax in the Management of Constipation and Preradiography Abdominal Preparation”. Dr.N.S.Shashikumar, Dr.Suprabha Hegde. Indian Journal of Clinical Practice / Vol. 21 / No.9/ February 2011/ 493-497.

6

Original Research Article

“Role of Triphala caplets in patients suffering from chronic constipation: A double blind placebo controlled study” Dr.Shivaprasad H P1, Dr Shashikumar N S2, Dr Punith Babu3. International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences / 2(1) / January- February2012 / 123-130.

7

Original Research Article

“A double blind placebo controlled study to evaluate the safety and efficacy of Neem in acne vulgaris” Dr. M R Harish1, Dr N.S.Shashikumar2, Dr Muralidhar3. International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences / 2(2) / March-April 2012/63-73.

8

Original Research Article

“Topical Dapsone: A novel approach in Acne vulgaris”. Dr B.M Shashikumar*, Dr M.R.Harish1, Dr N.S.Shashikumar2. International Journal of Universal Pharmacy and Life Sciences / 2(2)/ March-April 2012/74-79.

9

Research Article

Experimental evaluation of antiulcer activity of Cyperus rotundus, Mohammad Arshad, B.H.Nagarajaiah & B.L.Kudagi, Asian Journal of Biochemical & Pharmaceutical research, 261-268, Issue 2 (Volume 2), May 2012. 

 10

Research Article

Comparative study of analgesic & anti-inflammatory activity of Boerhaavia-diffusa linn with selective Cox-2 inhibitors,.  B.H.Nagarajaiah, Mohammad Arshad, M.A. Kamdod & Nagaraja Prasad,.  Asian Journal of Biochemical & Pharmaceutical research, Accepted for publication in May 2013.

 

 

 

PSYCHIATRY

1

“Cognitive deconstruction of parenting in schizophrenia: The role of theory of mind”.Mehta UM, Bhagyavathi HD, Kumar CN, Thirthalli J, Gangadhar BN. Aust N Z J Psychiatry. 2013 Aug 8 Epub [ahead of print].

2

“Factor structure of social cognition in remitted schizophrenia patients." Mehta, U. M., H. D. Bhagyavathi, J. Thirthalli, C. Naveen Kumar, D. K. Subbakrishna, J. Keshav Kumar, M. S. Keshavan, and B. N. Gangadhar. International Clinical Psychopharmacology 26 (2011): e147.

3

"Functional disability is predicted by degree of motivation and Theory of mind in remitted schizophrenia patients." Mehta Urvakhsh Meherwan, Haralahalli D. Bhagyavathi, Jagadisha Thirthalli, Channaveerachari Naveen Kumar, D. K. Subbakrishna, Keshav J. Kumar, Matcheri S. Keshavan, and Bangalore N. Gangadhar. Schizophrenia bulletin, vol. 37, pp. 221-221. Great Clarendon St, oxford ox2 6dp, England: Oxford univ. press, 2011.

4

“Social and Neuro-cognition as Distinct Cognitive Factors in Schizophrenia: Systematic Review and New Evidence” Urvakhsh Meherwan Mehta, Jagadisha Thirthalli, Bhagyavathi HD,Keshav Kumar J, Subbakrishna DK, Bangalore N Gangadhar, Shaun M Eack, Matcheri S Keshavan Schizophrenia Bulletin-2012.

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 12-03-2021 02:36 PM ಅನುಮೋದಕರು: Approver mims


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಮಂಡ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080